Постембріональний розвиток

У тваринному світі відомо три способи відтворення потомства: яйцеродіния, яйцеживородіння і живородіння.

Яйцеродінням називається такий спосіб відтворення, за якого розвиток зародка відбувається поза тілом самки – у зовнішньому середовищі, під захистом яйцевих оболонок. Яйцеродіния характерне для більшості безхребетних, круглоротих, риб, амфібій, рептилій, птахів і деяких ссавців.

У разі яйцеживородіння зародок розвивається в тілі матері, проте не отримує від неї поживних речовин. Розвиток відбувається за рахунок запасних речовин яйцевих оболонок (деякі кліщі, риби, плазуни).

У разі Живородіння зародок розвивається в материнському організмі, харчується безпосередньо від нього за допомогою спеціальних пристосувань (виростів жовткового мішка тощо). Живородіння характерне для деяких червів, членистоногих, молюсків, багатьох акул, черепах, деяких ящірок, змій, переважної більшості ссавців. У плацентарних ссавців взаємодія зародка з материнським організмом досягла найбільшої складності. У цих тварин з хоріона та судин алантоїса за участю слизової оболонки матки розвивається плацента – орган, через який здійснюється обмін газами та поживними речовинами між матір’ю та плодом. Тому по відношенню до плацентарних ссавців часто говорять про істинне живородіння.

Термін “живородіння” іноді вживають щодо рослин, у яких насіння проростає на материнській рослині в ще не зрілих плодах. Так, у мангрових дерев з плоду, що зав’язався, з’являється проросток із зачатком кореня. Досягнувши довжини.10 – 70 см, він обпадає і відразу ж закріплюється в мулистому грунті.

Постембріональний розвиток

Постембріональний розвиток – період онтогенезу після народження або виходу із зародкових оболонок до настання статевої зрілості. У цей період відбуваються ріст і розвиток організму, диференціювання тканин і органів (наприклад статевих залоз у ссавців).

Безпосередньо після народження у більшості багатоклітинних організмів йде період росту. Ріст – збільшення розмірів і маси особини за рахунок збільшення кількості клітин та їx розтягування. Розрізняють обмежений і необмежений типи росту. У разі обмеженого типу ріст припиняється після досягнення певного віку (більшість ссавців, комах, птахи). У разі необмеженого типу росту особини ростуть упродовж усього життя (молюски, риби, рослини). Процесу росту часто властива періодичність (сезонна, добова тощо) – переривчастий ріст. Так, у рослин помірних широт ріст у зимовий час припиняється, а навесні поновлюється.

Період тимчасового фізіологічного спокою в розвитку тварин називається діапаузою. Діапауза характеризується різким зниженням інтенсивності метаболізму клітин. Вона властива, комахам, багатьом хребетним. У деяких ссавці північних широт діапауза відбувається в зимовий час (ведмеді, соні, бабаки) і називається гібернацібю (сплячкою). Діапауза комах може тривати від кількох годин до кількох років. У багатьох ракоподібних, саранових, деяких ссавців описане явище ембріональної діапаузи, за якої запліднені яйця або зародки ранніх етапів розвитку можуть тривалий час перебувати в стані спокою, не гинучи (яйця рачка Artemia salina – до 10 років).

Початок і закінчення діапаузи регулюється гормонами, а також чинниками зовнішнього середовища (температурою, довжиною світлового дня, вологістю)

Постембріональний розвиток тварин може бути Прямим або супроводжуватись перетворенням – метаморфозом. У разі прямого розвитку новонароджені тварини мають основні риси організації дорослої особини та відзначаються меншими розмірами та не цілком розвиненими статевими залозами. Постембріональний розвиток зводиться до росту та досягнення статевозрілості (прісноводна гідра, багато нематод, більшість хребетних).

Глибоке перетворення будови організму, у процесі якого личинка перетворюється на дорослу особину, називається Метаморфозом. У багатьох комах (бабки, таргани, богомоли, терміти) личинка подібна до дорослої комахи; зміни в організації супроводжуються в основному поступовим розвитком крил. У цьому випадку говорять про Розвиток з неповним перетворенням. У більшості комах (жуки, лускокрилі, перетинчастокрилі) личинка червоподібна та не подібна до імаго ні зовнішнім виглядом, ні внутрішньою будовою, ні способом живлення. Тому перехід від личинкової стадії до імаго здійснюється через стадію лялечки. У цьому випадку говорять про Розвиток із повним перетворенням.

Розвиток із перетворенням має ряд переваг перед прямим способом розвитку.

1. Активне харчування та ріст

2. Раціональне використання ресурсів

3. Розселення

4. Забезпечення зараження хазяїв (паразити)

Личинка, як правило, використовує джерело їжі, відмінне від дорослої особини, що приводить до послаблення внутрішньовидової конкуренції за ресурси.

Метаморфоз є і в деяких рослин. Так, у багаторічних трав відбувається відмирання надземного пагона та перехід у кореневище або бульбу на час несприятливого періоду

У губок, кишковопорожнинних, багатощетинкових червів личинка рухома і слугує для розселення виду.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Постембріональний розвиток