Різниця між оповідання та опис

Оповідання та опис являють собою різні функціонально – смислові типи мовлення. У їх побудові використовуються прийоми, необхідні для конкретних мовних цілей: в оповіданні це відображення певної послідовності подій, в яких простежується причинно – наслідковий зв’язок; в описі – визначально – оцінна характеристика об’єктів, що становлять інтерес для учасників мовної ситуації.

Що таке оповідання і опис

Оповідання – це тип побудови мови, який містить хронологічну послідовність подій з деталізацією найбільш важливих фактів, пов’язаних між собою однією темою.

Опис – це тип мовлення, що виконує означальні функцію і відтворює в словесних образах картини природи та побуту, портретні особливості людини, видові ознаки тварин, якісну характеристику предметів.

Порівняння розповіді і опису

У чому ж різниця між оповіданням і описом?

Обидва типи мовлення можуть становити структурне ядро художнього тексту. Оповідання – основа прозових творів епічних жанрів: оповідання, повісті, роману. Опис теж може входити в їх композицію, але тільки як окремий елемент: в якості ліричного відступу, пейзажної замальовки, портретної характеристики літературного героя, визначення місця дії або акценту на предметно – речових деталях.

Основним способом організації мови опис виступає в поезії: пейзажній ліриці, елегії, ліричному вірші.

У оповіданні й описі використовуються різні словесні структури та стилістичні способи оформлення тексту. Оповіданню властиві логічна послідовність викладу, композиційна чіткість, динамізм, тому в текстах розповідного типу побудова речень і вибір виразних засобів підпорядковані головній меті: переконливо відобразити хід подій, виділити основні з них і показати, як вони пов’язані між собою.

Опис переслідує іншу мету: не просто назвати ознаки об’єкта зображення, але й викликати певний емоційний стан читача чи слухача. В описі доречно використання означальних характеристик, прийомів порівняння або протиставлення, епітетів, метафор, уособлення.

Таким чином, відмінність розповіді від опису полягає в наступному:

    Оповідання – розповідь про подію. Опис – визначення ознак зображуваного. Оповідання – основний композиційний елемент творів, що відносяться до епічних жанрів. Опис може бути їх фрагментом, але частіше зустрічається в ліричних творах та поезії. Оповідання як тип мовлення відрізняється логічністю і динамізмом. Важлива властивість опису – вплив на уяву читача і емоційну сферу сприйняття. Структура речень у тексті розповідного типу близька до розмовної формі. В описі широко використовуються поетичні порівняння, епітети і метафори та інші мовні засоби художньої виразності.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Різниця між оповідання та опис