Складні слова, які пишуться через дефіс

Складні слова, які пишуться через дефіс – всі запам’ятати не так і просто, але вивчити правила необхідно.

Дефіс у складних словах

1. Повторення слова з метою підсилення його повного значення, зокрема, в дієсловах для підсилення інтенсивності дії: писав-писав, ходив-ходив; у прикметниках і прислівниках для вираження великої міри, ознаки: білий-білий, легенький-легенький, багато-багато, синьо-синьо, тихо-тихо.

2. Поєднання

    Синонімічних слів : гидко-бридко, зроду-віку, тишком-нишком, часто-густо;
    Антонімічних слів :більш-менш, видимо-невидимо; Близьких за значенням слів, що передають єдине поняття: батько-мати (батьки), хліб-сіль (їжа); слів із тим самим коренем, але з різними закінченнями, префіксами і суфіксами: великий-превеликий, давним-давно, з давніх-давен, з діда-прадіда, мало-помалу, повік-віки, радий-радісінький, сила-силенна, тихий-тихесенький.

Примітка. Два однакових іменники, з яких один має форму називного відмінка, а другий – орудного, пишуться окремо: кінець кінцем, одним одна, честь честю, чин чином. Так само йзайменники: сама самотою.

3. Поєднання слів, що означають Приблизність : день-другий, година-дві, не сьогодні-завтра, три-чотири.
Примітка. Поєднання слів зі значенням приблизності або певних числових меж можуть складатися й з двох числівників, позначених цифрами. У таких випадках між ними ставиться тире 3–4 (дні), учні 8–11 класів.

4. Складні вигуки та звуконаслідування: гей-гей, ого-го, бом-бом.

5. Звуки в словах, що вимовляються протяжно: По-о-дай, то во-о-ни наморились уже йта-а-к біля мене. (Тесленко); По-о-лк, стій!

6. Літерні абревіатури з належними до них цифрами: Ту-154, ЗІЛ-131.

7. Літерні найменування паралельних класів у школах: 7-А, 10-В.

8. Терміни, до складу яких входить літера алфавіту: П-подібний, Т-подібний.

9. Літерні скорочення складних слів, які пишуться разом або через дефіс: с.-г. – сільськогосподарський; с.-д. – соціал-демократ, соціал-демократичний; ст.-сл. – старослов’янський.
Але скорочення, утворені від словосполук, пишуться окремо: с. г. – сільське господарство.

10. Іменники, що означають Науковий ступінь, спеціальність, професію :
магнітолог-астроном, член-кореспондент.

11. Іменники, що означають Державні посади, військові звання : генерал-губернатор, генерал-майор.

12. Іменники, у яких перше слово підкреслює основну прикмету чи особливість предмета, що передається другим словом: блок-система, жар-птиця, крекінг-процес.

13. Іменники, що означають Складні одиниці виміру : кіловат-година.

14. Складні іменники з першою складовою частиною Віце-, екс-, лейб-, максі-, міні-, обер-, унтер-, штаб – (штабс-): віце-президент, екс-чемпіон, штабс-капітан.

15. Складні прикметники, що співвідносяться із складними іменниками, що пишуться через дефіс: дизель-моторний, соціал-демократичний, блок-системний.

16. Складні прикметники, утворені з двох чи більше прикметникових основ, що означають рівноправні поняття (між компонентами можна ставити і): аграрно-сировинний, плоско-опуклий, столярно-механічний.

17. Складні прикметники з першою частиною на – ико (-іко): діалектико-матеріалістичний, політико-економічний, ритміко-інтонаційний.

18. Складні прикметники з першою частиною військово-, воєнно-: військово-морський, воєнно-стратегічний.
Виняток: військовозобов’язаний, військовополонений.

19. Складні прикметники, у яких перша складова частина не має прикметникового суфікса, але за змістом однорідна з другою частиною й приєднується до неї за допомогою сполучного звука о або е: м’ясо-вовняний, крохмале-патоковий.

20. Через дефіс пишуться також іншомовні слова блок-схема, вакуум-апарат, унтер-офіцер, член-кореспондент, штабс-капітан, пап’є-маше, яхт-клуб, стоп-кран, дизель-мотор, крекін-процес тощо.

21. Якщо складне слово утворене від сурядного словосполу­чення (перед кожною частиною можна поставити сполучник і), то воно пишеться через дефіс: / національний і демократич­ний – національно-демократичний, і північний і східний – пів­нічно-східний, і синій і жовтий – синьо-жовтий, і темний і зеле­ний – темно-зелений, і хліб і сіль – хліб-сіль, і людина і день – людино-день, і кіловат і година – кіловат-година, і тонна і кілометр – тонно-кілометр.

Складні слова через дефіс приклади наведені після кожного правила!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Складні слова, які пишуться через дефіс