“Всякому городу нрав і права” аналіз

” Всякому городу нрав і права ” аналіз твору – Тема, ідея, художні засоби, короткий зміст, історія створення та інші питання розкриті в цій статті.

Г. Сковорода “Всякому городу нрав і права…” аналіз

Автор: Григорій Сковорода

Збірка: “Сад божественних пісень”

Літературний рід: лірика

Жанр: ліричний вірш (філософсько-сатиричний)

Тема: сатиричне зображення панів, чиновників, купців, дворянсько-бюрократичної системи управління.

Ідея: нищівне висміювання і засудження моральних вад тогочасного суспільного життя (спосіб життя, інтереси і прагнення поміщиків та купців; тлумачення чиновниками законів з вигодою для себе, їхнє крючкодерство; чинодралів і віршомазів-панегіристів, які прислужництвом і підлабузництвом прагнули здобути високі посади, що давали добрі прибутки; схоластичну систему освіти, яка завдавали “спудеям” великих мук.)

Основна думка: Г. Сковорода сатирично викриває і заперечує весь тогочасний лад як антилюдяний і аморальний; підносить примат розуму, контрастно протиставляючи його тогочасному соціальному і побутовому злу: А мне одна только в свете дума, Как бы умерти мне не без ума.

Віршовий розмір: чотиристопний дактиль

Тип римування: суміжне

Художні засоби “Всякому городу нрав і права…”

Повтори: “Всякому…”, “Той…”, “Я ж у полоні нав’язливих дум; Лише непокоїть мій ум”.
Порівняння: “В сих дім, як вулик, гуде від гуляк”.
Риторичний оклик: “Інший гендлює, візьми перевір!”
Метафори: “горло свій смак віднайшло”, “дім гуде”, з диспутів учню тріщить голова”, “всякому голову крутить свій дур”.
Епітети: “нав’язливі думи”, “ясний розум”.

У вiршi Всякому мiсту – звичай i права… Г. Сковорода розмiрковує над тим, що багато людей перебувають у полонi своiх згубних пристрастей, марно витрачають життя, обманюють iнших, наживаються за iхнiй рахунок. У лiричного ж героя поезii є одна турбота, один клопiт – як прожити життя чесно, по совiстi. Але смерть нiкого не пощадить – нi царя, нi мужика, i постати перед нею спокiйно може лише той, у кого совiсть, як чистий кришталь. Кожна строфа вiрша закiнчується однiєю думкою – про що має турбуватися людина. У творi багато перелiчень, порiвнянь, дотепних висловiв, якi характеризують марнославство людей.

Зв’язок з усною народною творчістю.
Для пісні Сковороди характерна простота, народність стилю і мови, які виходять далеко за межі старокнижної поетики. Починається пісня словами, які нагадують старовинні народні прислів’я: “Що не город, то норов”, “Що не голова, то розум”. Узагалі у творі виразно проступає жива народна мов, особливо в лексиці та фразеології: “трещит голова”, “юриста”, “манер”, “грунта”, “Федька-купец”, “в свете дума”, “наловлю собак”, “все жереш”, “чистый хрусталь”, “всякому горлу”, “ты не щадиш”, “шумит дом… как кабак” та ін.
Близькість за формою до народної пісні та актуальність поезії зробили її дуже популярною серед українців.

Композиція “Всякому городу нрав і права…”

Створивши окремі художні деталі, які відображали різні соціальні пороки, Г. Сковорода намалював широку картину тогочасних суспільних порядків, дав їм оцінку.
Кожна строфа вірша складається з шести рядків. У чотирьох перших автор відображає ті чи інші риси живої дійсності, а в двох наступних, що звучать як рефрен, протиставляє їм свої роздуми.
Спочатку він не повідомляє, яка ж думка “не йдет с ума”. Про це дізнаємося з рефрену в передостанній строфі. Ні царів, ні інших владик земних не боявся вільний філософ-правдолюб, не страшною йому була й сама смерть. Його турбує лише одне: “Как бы умереть мні не без ума”, тобто не зійти з шляху, який він обрав у житті, не піддатися звабам забезпеченого існування.

Короткий зміст “Всякому городу нрав і права…”

Пісня починається в спокійному тоні. Автор передає особисті роздуми про різну вдачу людей, уподобання, які у кожного свої: Всякому городу нрав и права, / Всяка иміет свой ум голова; / Всякому сердцу своя есть любовь, / Всякому горлу свой есть вкус каков, / А мне одна только в свете дума, / А мне одно только не йдет с ума.
– Яка ж думка непокоїть поета, що в нього постійно “не йде с ума”?
Поета як людину чесну, безкорисливу турбує несправедливість світу, потворні явища сучасної йому дійсності. Саме в цьому причина його неспокою, його різко негативного ставлення до кріпосницького ладу. Тому вже в наступній строфі він розгортає яскраві картини тогочасного життя, типові образи шахраїв і злодіїв, панів і підпанків, гостро висміюючи їх. Тут і Петро, який заради чинів витирає панські кутки і Федько-купець, який “при аршині все лжет”, і лихвар, що мріє про свої проценти, і пани, котрі, наслідуючи моду, перебудовують свої палаци за іноземними зразками.
У третій строфі Г. Сковорода нищівно висміює поміщика-кріпосника (заводить англійську худобу) і козацьку старшину, що постійно збільшують свої земельні володіння, грабуючи селян, а також викриває панський побут з п’яними оргіями в маєтках: Тот непристанно стягает грунта, / Сей иностранны заводит скота, / Ті формируют на ловлю собак, / Сих шумит дом от гостей, как кабак… У четвертій строфі бичується і висміюється несправедливе судочинство тих часів (“Строит на свой тон юриста права”), схоластичні науки (“С диспут студенту тре щит голова”)
Особливу увагу звертаємо на останню строфу, що передає основну ідейну спрямованість сатиричного твору. Потворному життю представників кріпосницького суспільства Г. Сковорода протиставляє свій морально-етичний ідеал, ідеал мудрої людини, яка знає справжню ціну життя і має “совість, как чистый хрусталь”.
Отже, у творі сатирично викривається і засуджується весь суспільний лад як безчесний й нерозумний. Кожний рядок вірша Г. Сковороди, кожний його образ несе у собі велике смис-
лове навантаження, відтворюючи живу дійсність у її найхарактерніших проявах.

Популярність і значення твору “Всякому городу нрав і права…”
Пісня “Всякому городу нрав і права” цілком відповідала настроям широких мас трудового народу і набула серед них великої популярності. Вона входила до репертуару кобзарів і лірників не тільки у ХVІІІ, але й у ХІХ ст., була відома широкому загалу в багатьох рукописних списках. Своєрідно переробив і використав цю пісню для викриття вищої моралі возних і виборних, цих народних п’явок, І. Котляревський в одній із перлин української національної драматургії – п’єсі “Наталка Полтавка”. Відгуки цієї пісні також знаходимо у творчості Т. Шевченка.

Історія створення “Всякому городу нрав і права…”

Твори Г. Сковороди, в яких він виступає з критикою владарів сучасного йому світу, пороків феодально-кріпосницького ладу, насичені викривальним пафосом. Найсильніше цей пафос виявився в знаменитій 10-й пісні “Саду…” – “Всякому городу нрав и права…”, що вважається класичним зразком соціальної сатири в давній українській літературі.
Слова “всякому городу нрав і права” наштовхують на думку про адміністративні заходи Катерини ІІ щодо міст у кінці 60–70-х років. Імператриця, як відомо, в цей час посилено запроваджувала дворянсько-бюрократичну систему управління губернських та повітових міст, визначала своє розуміння тези “всякому городу нрав и права”. Ці заходи згодом було зведено в положення “Учреждения для управления губерній” (1775). Отже, вірш спрямований не тільки проти загальних соціальних пороків, а й конкретно – проти запроваджуваних порядків бюрократичної системи.
Десята пісня написана у селі Ковраї десь у 1758–1759 рр., коли автор перебував у панському маєтку в ролі вчителя-слуги і пильно придивлявся до життя селян-кріпаків, гостро реагував на жорстоке поводження з ними.
Говорячи про пісню “Всякому городу нрав и права”, слід підкреслити, що вона не була винятковим явищем в українській літературі другої половини ХVІІІ ст. Г. Сковорода йшов у загальному руслі сатиричного віршування, в якому окремі автори іноді підносилися до широких соціальних узагальнень. Для прикладу можна назвати “Сатиричний вірш 1764 года”, “Плач київських монахів” (1786), “Доказательства Хама Данилея Куксы потомственны”, “Плач дворянина”, “Песнь Пасталія” та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
“Всякому городу нрав і права” аналіз