Які функції виконує мова?

Які функції виконує мова?

Найважливіші функції, які виконує мова в суспільстві:

Комунікативна функція Ідентифікаційна функція Експресивна функція Гносеологічна функція (пізнавальна) Мислетворча функція Естетична функція Культурологічна функція Номінативна функція Фатична функція

Взагалі мовознавці ще не прийшли до єдиної думки щодо кількості функцій. У різних працях виділяються від 2 до 20 функцій мови.

Так, наприклад, Ю. О. Маслов наголошує на визначальній ролі комунікативної та мислеоформлюючої функцій мови, а інші функції розглядає як окремі аспекти комунікативної функції. Учений зазначає, що у будь-якому мовленні неодмінно присутні як обов’язкові функції: естетична, експресивна, апелятивна, так і факультативні: констатуюча, питальна, контактовстановлююча, метамовна (тлумачення мовних актів при їхньому повідомленні), функція показника (індикатора) приналежності до певної групи людей.

Ю. О. Карпенко зазначає, що немає сумнівів у тому, що “всі функції мови працюють на комунікацію, бо саме для комунікації й виникла мова”.

Американський мовознавець Р. Якобсон виділив у мові 6 функцій: референційну (від англ. refer – стосувати чогось), емотивну (від англ. – emocion – душевне хвилювання), конативну (від англ. – conacion – здатність до вольового руху), поетичну, фатичну (від грецьк. – пророкування), металінгвальну (тлумачну).

Австрійський лінгвіст К. Бюлер розрізняв репрезентативну (від лат. repraesentare – наочно представляти), експресивну (від лат. expressio – вираження) та апелятивну (від лат. appellare – звертатися) функції.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Які функції виконує мова?