Які функції виконує ринок?

Які функції виконує ринок Ви дізнаєтесь в цій статті.

Які функції виконує ринок?

Основні функції ринку:

    Регулююча функція ринку полягає в регулюванні виробництва товарів та послуг, встановленні пропорцій суспільного виробництва. Тобто ринок сам диктує, що і скільки виробляти. Контролююча функція ринку визначає суспільну значущість виробленого продукту та витраченої на його виготовлення праці. Розподільча функція ринку виявляє переможців і переможених, забезпечує збалансованість економіки, диференціює доходи товаровиробників. Стимулююча функція ринку сприяє заохоченню тих, хто найбільш раціонально використовує фактори виробництва для отримання найкращих кінцевих результатів, дбає про зростання продуктивності праці, використовування нової техніки тощо. Це значить, що ринок повертає економіку обличчям до потреб людей, робить всіх учасників конкурентного процесу матеріально зацікавленими в задоволенні цих потреб. Інтегруюча функція ринку об’єднує економіку в єдине ціле, розкриваючи систему горизонтальних і вертикальних зв’язків (підприємств, галузей, регіонів), у тому числі зовнішньоекономічних. Ринок сприяє проникненню товарів у різні країни і куточки світу.

Які функції виконує ринок праці?

Сучасний ринок праці виконує такi функцiї:
Суспiльного подiлу працi. Ринок працi розмежовує найманого працiвника та роботодавця, розподіляє найманих працiвникiв за професiями та кваліфікацією, галузями виробництва та регiонами.
Інформацiйну . Дaє учасникам процесу купiвлi-продажу товару, робочої сили iнформацiю щодо умов найму, рiвня зарплати, пропозиції робочих місць, якостi робочої сили тощо.
Посереднuцьку. Ринок працi встановлює зв’язок мiж роботодавцями та найманими працiвниками, якi виходять на ринок працi для задоволення взаємних інтересів i потреб.
Цiноутворюючу. Це основна функцiя ринку пpaцi, що встановлює рiвновагу мiж попитом i пропозицiєю робочої сили. Лише на ринку npaцi вiдбувається загальне визнання затрат пpaцi на вiдтворення товару “робоча сила” i визначається його вартість”.
Стuмулюючу. 3авдяки механiзму конкуренції ринок працi стимулює більш ефективне використання трудових pecypciв з метою пiдвищення прибyтковостi виробництва, а також стимулює найманих працiвникiв пiдвищувати свiй професiйно-квалiфiкацiйний piвeнь.
Оздоровлюючу. 3авдяки конкуренції суспiльне виробництво звiльняється вiд економiчно слабких, нежиттєздатних пiдприємств. Ринок працi дозволяє одержувати перевагу в конкурентнiй боротьбi працiвникам з найбiльш високими якiсними показниками робочої сили. Саме ринок створює таку мотивацiю працi, яка, з одного боку, примушує працiвникiв триматися за робоче мiсце в умовах жорсткої конкуренцiї а з iншого – матерiально зацiкавлює, стимулює їx iнiцiативнiсть, компетентнiсть, квалiфiкованість.
Регулюючу. Певною мiрою ринок впливає на формування пропорцiй суспiльного виробництва, розвиток регiонiв, сприяючи переміщенню робочої сили з одних регiонiв галузей в iнші, бiльш ефективнi. Ринок працi регулює надлишки трудових pecypciв, їx оптимальне розміщення, а, отже, i ефективне використання.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Які функції виконує ринок?